Mityba

Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS IV(41)-2235, nustatome vaikų maitinimo normas:

 • 1 dienos maitinimo norma lopšelio grupės vaikams – 1,91 €:

  • pusryčiai – 0,52 €;
  • pietūs – 0,87 €;
  • vakarienė – 0,52 €
 • 1 dienos maitinimo norma darželio grupių vaikams – 2,17 €:

  • pusryčiai – 0,60 €;
  • pietūs – 0,97 €;
  • vakarienė – 0,60 €
 • 1 dienos maitinimo norma savaitinės grupės vaikams – 3,15 €

 

SPRENDIMAS

DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-08-28 SPRENDIMO NR. TS IV(30)-1939 PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 26 d. Nr. TS IV(41)-2234

Kazlų Rūda

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 straipsniu Kazlų Rūdos savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1.Pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS IV(30)-1939 patvirtinto Mokesčio už vaikų išlaikymą Kazlų Rūdos savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo 4.2 punkto redakciją ir ją išdėstyti taip:

„4.2. 0,72 EUR dydžio mokestis ugdymo reikmėms tenkinti už kiekvieną lankytą ir nelankytą be pateisinamos priežasties dieną.“

2.Nustatyti šio sprendimo įsigaliojimo datą – 2015 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Kazlų Rūdos savivaldybės Tarybos 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS IV(30)-1939 patvirtintas:

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO BEI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokesčio už vaikų išlaikymą Kazlų Rūdos savivaldybėsikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų (toliau tekste – Mokyklos) ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas) reglamentuoja vaikų maitinimo ir ugdymo reikmių tenkinimo mokesčio dydį, lengvatų taikymo sąlygas ir mokesčio sumokėjimo terminus.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. mokestis už vaiko maitinimą – mokestis, kurį sudaro išlaidos už produktus (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį);

2.2. mokestis ugdymo reikmėms tenkinti – mokestis, kurį sudaro ugdymo reikmėms skirtos išlaidos, tai yra ugdymo, higienos priemonėms, medžiagoms patalpų funkcionavimui užtikrinti, renginiams organizuoti, inventoriui įsigyti ir kitoms reikmėms;

2.3. kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Aprašas taikomas Kazlų Rūdos savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms (toliau tekste – Grupės), kurios vykdo vaikų ugdymą ilgiau nei 4 val..

 

II. MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NUSTATYMAS

4.Mokestį už vaikų išlaikymą Grupėse sudaro:

4.1. 100 procentų Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos nustatytos vaikų dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą ir nelankytą be pateisinamos priežasties dieną;

4.2. 0,72 € dydžio mokestis ugdymo reikmėms tenkinti už kiekvieną lankytą ir nelankytą be pateisinamos priežasties dieną.

 

III. MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

5. Mokestis už vaiko išlaikymą neimamas, jeigu:

5.1. vaikas nelanko Grupės:

5.1.1.dėl vaiko ligos;

5.1.2. per tėvų atostogas ir vasaros mėnesiais (birželio – rugpjūčio mėn.);

5.1.3. tėvų ne darbo dienomis, kai tėvai dirba pagal kintamą darbo grafiką;

5.1.4. mokinių atostogų metu, kai to pageidauja tėvai;

5.1.5. dėl ekstremalių sąlygų ar oro temperatūrai esant žemesnei kaip – 20º C;

5.1.6. motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu;

5.1.7. dėl kitų aplinkybių, nepriklausančių nuo vaiko tėvų valios, kurias galima pagrįsti objektyviais įrodymais ir dokumentais.

5.2. vaikui paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

5.3. vaikas Grupėje praleidžia ne daugiau, kaip 4 val. ir nesimaitina.

6. Mokestis už vaiko maitinimą neimamas, jeigu vaikas gyvena šeimoje, kurioje vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį.

7. Mokesčio lengvatos taikomos nuo einamo mėnesio pirmosios dienos pateikus raštišką prašymą ir atitinkamus dokumentus, kurių pagrindu taikomos lengvatos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.

8. Kilus pagrįstų įtarimų dėl prašyme pateiktų duomenų apie gaunamas pajamas, Mokyklos direktorius kreipiasi į seniūniją (pagal gyvenamąją vietą) dėl Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto surašymo, kurio pagrindu lengvata gali būti skiriama ar neskiriama.

9. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, mokesčiai yra perskaičiuojami ir sumokami ne ginčo tvarka.

10. Lengvatos taikymas įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu.

11. Mokestis už įskaitinį mėnesį sumokamas iki kito mėnesio 15 dienos.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Tėvams nesumokėjus nustatyto mokesčio be pateisinamos priežasties per 5 darbo dienas po 11 punkte nustatyto termino pasibaigimo, Mokyklos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų prieš tai raštu informavęs tėvus.

13. Mokesčio už vaiko išlaikymą Grupėje skolos iš tėvų išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Mokyklų direktoriai yra atsakingi už šio sprendimo įgyvendinimą.

 
 

Dėmesio!

Prašau patvirtinti apie apsisprendimą lankyti vaikų lopšelį-darželį "Pušelė" nuo š.m. gegužės 2 d. iki gegužės 31 d.

Direktorė